• Translate

  Polski English Deutsch Русский
 • Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Polityka czystego biurka

  Polityka czystego biurka obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w

  POLSWAT Cezary Popielski Przemysłowa 15 26-600 Radom, Polska NIP 7961184097

  i jest częścią Polityki Ochrony Danych obowiązującej od momentu zatrudnienia

  a pracowników uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, a także zleceniobiorców, stażystów, praktykantów, osoby współpracujące oraz samozatrudnione na rzecz administratora danych.

  Każdy pracownik zobowiązany jest do przechowywania na biurku tylko tych dokumentów, które są mu niezbędne do pracy w danym momencie. Należy unikać przechowywania dokumentów niepotrzebnych do bieżących zadań.

  Po zakończeniu pracy z dokumentami zawierającymi dane osobowe należy odłożyć je do szuflady lub szafy zamykanej na klucz.

  Dokumenty niepotrzebne w dalszej pracy i niepodlegające archiwizacji należy niszczyć zgodnie z zaleceniami „Procedury niszczenia dokumentów” np. w niszczarce.

  Ekrany monitorów komputerów powinny być ustawione tak by uniemożliwiały widok osobom postronnym.

  na biurku nie powinny znajdować się napoje w pojemnikach grożących rozlaniem.

  Po zakończeniu pracy na biurku powinny pozostać tylko telefon i przybory biurowe.

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  POLSWAT Cezary Popielski Przemysłowa 15
  26-600 Radom, Polska
  NIP 7961184097

  Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie firmy.
  adres e-mail ksiegowa@polswat.pl

  Inspektor ochrony danych

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami),

  Od września 2020 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w firmie POLSWAT Cezary Popielski

  udziela Inspektor Ochrony Danych:

  Agnieszka Sutor
  ul. Mickiewicza 3/4
  43-300 Bielsko-Biała
  e-mail:biuro.ads2@gmail.com
  tel.+48 667 632 020

  Klauzula Informacyjna

  W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest :
   POLSWAT Cezary Popielski Przemysłowa 15 26-600 Radom, Polska NIP 7961184097
  2. Kontakt z administratorem Danych Osobowych możliwy jest korespondencyjnie na adres Przemysłowa 15 26-600 Radom, Polska
  3. Monitoringiem wizyjnym w firmie objęto : wejścia i wyjścia ,
   4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
   5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust.1 lit. c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia z oraz art.222 Kodeksu Pracy),
   6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania(w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
   7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
   8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  polswat.pl
  Masz pytania? zadzwoń +48 366 52 89